SÖZLEŞMELER

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 TARAFLAR
İşbu Hizmet veren İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi (“Sözleşme”); …… adresinde mukim, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY WEB HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  ile HİZMET VEREN arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir.
İşbu Sözleşmenin ekleri ve Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır. Bir kısım hizmet kullanım verileri ve hizmete konu ticari şartlar sözleşme akdi sonrası belirleneceği ve/veya bu verilerin sürekli değişkenlik göstermesi nedeniyle işbu sözleşmenin akdi sonrası bu verilerin ve ticari şartların karşılıklı kabulü ayrı bir elektronik ortamda gerçekleştirilecek, kabul edilen hususlar bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olacak ve tarafları bağlayacaktır.

Madde 2
TANIMLAR
İşbu Sözleşme metni içerisinde;
INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY : …. adresinde mukim INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY WEB HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
iaa.com.tr : Mülkiyeti INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'e ait olan ve INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin işbu Sözleşme ile belirlenen “Hizmetleri”ni üzerinde sunmakta olduğu ve alan adı www.iaa.com.tr olan Web sitesi / Elektronik Ticaret Platformu.
Hizmet/Hizmetler: "Üye"lerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY Tarafından Web sitesinde sunulan; ilan yayınlama, ve benzeri uygulamaları ifade eder.
Kullanıcı/Kullanıcılar: iaa.com.tr’a erişimde bulanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Üye/Üyeler: INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY ile yapmış oldukları harici sözleşmelere dayalı olarak iaa.com.tr'a üye olan veya INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'in sunduğu Hizmetlerden yararlanan, “Hizmet alan” ya da “Hizmet veren” olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Hizmet alan: iaa.com.tr üzerinde “Hizmet veren” tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen eğitim hizmetlerini satın alan gerçek veya tüzel kişi “Üye”yi ifade eder.
Hizmet veren: iaa.com.tr üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli eğitim hizmetlerini satışa arz eden tüzel/gerçek kişi “Üye”yi ifade eder.
Hizmet Veren Paneli: IAA web sitesinde yer alan Hizmet Verenin yönetiminde bulunan, hizmet verene ait ürünlerin ücretleri ve kampanyalar hakkında bilgilerin yer aldığı paneli ifade eder.
Madde 3
SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşme'nin konusunu, iaa.com.tr üzerinde INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY ya da INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetlerden, Hizmet verenlerin yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.
İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından Hizmet verene sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Hizmet verenler ile Hizmet alanlar arasındaki ilişki işbu Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir; INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY işbu ticari faaliyette sadece, Hizmet verene ilan yayınlama hakkı vermektedir. Hizmet veren, iaa.com.tr üzerinde  gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Hizmet alanlara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.
 Madde 4
  TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Hizmet veren, “hizmet veren” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle “Hizmet Veren Gerekli Doküman Listesi” (“Ek-1”)'inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Hizmet veren tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin Hizmet verenin başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Başvurusu kabul edilen Hizmet veren, iaa.com.tr'da bulunan üyelik formunu, tam ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Hizmet veren tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Hizmet veren sorumlu olacaktır. Hizmet veren, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY nezdinde Hizmet verene temsilen yapılmış kabul edilecektir. Hizmet veren, temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'e bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin herhangi bir zarara uğraması halinde, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMYnin Hizmet veren'den her türlü zararını talep hakkı saklıdır.
4.2. Hizmet veren, her türlü reklam ve ilanın iaa.com.tr'da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Hizmet veren, iaa.com.tr'da  yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'e karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4. iaa.com.tr üzerinden INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine, portallara, dosyalara ve/veya içeriklere link verilebilecektir. Hizmet veren, yapılan yönlendirmenin; işbu linkin yönlendirdiği internet sitesi veya işleten kişisini desteklemek amacı taşımadığını veya bu internet sitesi/içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler, ürünler ve/veya bunların içeriği hakkında INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
4.5. Hizmet veren, iaa.com.tr üzerinde  yer alan ilanlarda, hizmet veren panelinde sergilediği mal ve hizmetlerin, eğitimlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Hizmet veren iaa.com.tr üzerinde  kesinlikle izin gerektiren ve/veya izni olmayan eğitimler teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Hizmet verenin “izin gerektiren ve/veya izni olmayan eğitimlerin ilanını ve satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'e yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Hizmet veren olacaktır. INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Hizmet veren, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'e karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet veren'in işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY Sözleşme'yi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin sair tazminat hakları saklı kalacaktır.
4.6. Hizmet veren, iaa.com.tr üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme'nin hükümlerine, iaa.com.tr'da belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Hizmet veren'in işbu madde hükmü aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
4.7. Taraflar'ın işbu Sözleşme'nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme'nin sona ermesini takip eden 3 yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.
INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ya da ilgili mevzuat gereği Hizmet veren'in kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılara iletilebilecektir.
4.8. HİZMET VEREN, iaa.com.tr'a üye olduğu esnasında bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; iaa.com.tr paneline erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Hizmet veren'in şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Hizmet veren'in sorumluluğundadır. Hizmet veren kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Hizmet veren'in kendisine ait olacaktır. Hizmet veren'in şifresi kullanılarak iaa.com.tr'da INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Hizmet veren, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.
4.9. Hizmet Verenin iaa.com.tr'da  yer alan paneli kendi yönetimindedir. Fiyatlar ve kampanyalar Hizmet Veren tarafından belirlenir. Ancak panele yapılan tüm yeni bilgi girişleri ve güncellemeler mail yolu ile IAA onayına  sunulmak zorundadır. Panelde yer alan tüm ilanların IAA onayından geçmesi zorunludur. Panelin kullanımından doğacak eğitimin süresi dolmuş olmasına rağmen satılması, eğitmen hocanın bulunamaması eğitimin iptal edilmesi, eğitimin  iaa.com.tr'da  kaldırılmasının unutulması, fiyat değişikliklerinin ve eğitim içeriklerinin güncellenmemesi vb. sorunlarda sorumluluk  Hizmet Verene aittir.
4.10. Hizmet Veren iaa.com.tr'da  yer alan panelin kontrolünü IAA’ya bırakabilir. Bu şekilde panelin kullanımından doğacak sorunlardan IAA sorumludur.
4.11. iaa.com.tr üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY olacaktır.
INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin önceden yazılı rızası alınmaksızın Hizmet veren tarafından iaa.com.tr'da yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla, kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Hizmet veren, iaa.com.tr'a iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecek ancak bu içeriğin INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından Hizmetler'in sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait sitelerde, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına ve INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bila bedel INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'e tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.
4.12. Hizmet veren kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Web sitesi'ni kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder.
•iaa.com.tr'nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
•Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgah adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde iaa.com.tr'nin işbu kullanım koşulları ya da Hizmet veren üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması, hesap oluşturulması;
•iaa.com.tr'nin her türlü yasadışı veya hileli amaçla kullanılması;
•Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dahil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya iaa.com.tr ya da 3.şahsa ait içeriğin tamamının veya bir kısmının sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
•Herhangi bir işlemin fiyatının manipüle edilmesi ya da diğer kulanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;
•Geçersiz veya izinsiz ya da iaa.com.tr ödeme sistemi dışında bir ödeme şekli kullanılması, hizmet bedelinin, fatura ve ödeme süreçlerinin manipüle edilmesi;
•Yorum ve Puanlama sistemlerinin iaa.com.tr dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (iaa.com.tr'daki yorumları iaa.com.tr dışında yayınlamak gibi);
•Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;
•Virüs veya iaa.com.tr'a, iaa.com.tr'un veri tabanına, iaa.com.tr üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
•Kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dahil, herhangi bir bilgi toplanması;
•iaa.com.tr tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde iaa.com.tr'a erişim sağlanmaya çalışılması.
•INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'in önceden yazılı iznini almaksızın, iaa.com.tr üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde iaa.com.tr'da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması;
 
İşbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında iaa.com.tr'da yer alan Hizmetlerin kullanılması hukuka aykırı olup; INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır. Hizmet veren'in işbu madde hükmünü ihlal etmesinin aynı zamanda 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun doğrultusunda yürürlükte bulunan yönetmelik ve sair mevzuata aykırılık teşkil etmesi ve bu suretle INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY nezdinde herhangi bir zarar oluşması halinde, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin işbu zarar meblağını ferîleriyle birlikte Hizmet veren'e rücu etme ve/veya Hizmet veren'in cari hesabından tahsil etme hakkı saklıdır.
4.13. INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY, Hizmet veren tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY, bu bilgileri Hizmetler'in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir. Hizmet veren, kendine ait bilgilerin işbu madde hükmüne göre INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
4.14. Hizmet veren, iaa.com.tr'da yürüttüğü tüm faaliyetlerini iaa.com.tr'a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Hizmet veren, iaa.com.tr'a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.15. INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY, iaa.com.tr'un tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Üye'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, iaa.com.tr üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.
4.16. Hizmet veren, işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden faydalanabilecek ve iaa.com.tr üzerinden gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından Hizmet veren'e uygulanacak olan komisyon oranları veya Abone ücretleri, ödeme koşulları ve sair mali şartlar “Çalışma Mali Şart ve Prensiplerinde” belirlendiği şekilde uygulanacaktır. Komisyon ve ödeme koşullarında INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından yapılacak olan değişiklikler, Çalışma Mali Şart ve Prensiplerinin yenilenmesi şeklinde gerçekleşecek ve değişiklik, yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY, söz konusu değişiklikleri posta yoluyla yazılı olarak bildirilebileceği gibi, ilgiliye e-posta gönderilmesiyle de tebliğ etmiş olacaktır. INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY ayrıca Hizmetler'i geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşme'nin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından yazılı olarak Hizmet veren'e bildirilecektir. Bu durumlarda Hizmet veren'in, Hizmet alanlara karşı her türlü sorumluluğu devam edecek, bu süre zarfında yapılan satışların gereğini yerine getirecektir.
4.17. Hizmet veren, iaa.com.tr üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY, Hizmet veren'in faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve iaa.com.tr'da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Hizmet veren'e herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshederek, Hizmet veren'in ilanını yayından kaldırabilir. Hizmet veren böyle bir durumda INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.
4.18. Hizmet veren, Hizmet alanlarla iaa.com.tr'dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde “Hizmet veren” taraf olduğunu, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Hizmet alanlara karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Hizmet veren buna ek olarak, iaa.com.tr üzerinde sergilediği ve sattığı tüm eğitim hizmetlerinin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, sertifika ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve eğitimin verilmesinden sonra gereksinim duyulan diğer hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Hizmet veren doğrudan sorumlu olacaktır. Hizmet veren, iaa.com.tr'da satışını yaptığı eğitim hizmetlerinin satış işlemi esnasında belirtildiği sürede Hizmet alana ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Hizmet veren, Hizmet alan istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.
Hizmet veren, Hizmet alanla iaa.com.tr üzerinden sözleşme akdedecek ve platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Hizmet veren, Hizmet alan'nın iaa.com.tr üzerinden ileteceği, kendisiyle platform dışında iletişime geçme ve satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecektir. Aksine durumlarda meydana gelebilecek her türlü zarardan Hizmet veren doğrudan sorumlu olacaktır.
4.19. Hizmet veren 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu KDV m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Hizmet veren; Hizmet alan'a ilettiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 65026502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Hizmet veren'in işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat, idari para cezası ve benzeri bedelleri INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin ilk talebi halinde nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.20. iaa.com.tr üzerinde sunulacak olan Hizmetlerin ve INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Hizmet veren işbu değişikleri iaa.com.tr'dan takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmek zorundadır.
4.21. Hizmet veren, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin iaa.com.tr üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen eğitim hizmetleri ile ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Hizmet alan taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmek zorundadır. Hizmet veren, bizzat yürüttüğü, Sözleşme'ye aykırı olarak doğrudan iletişime geçtiği Hizmet alanlar veya sair üçüncü kişiler ile işbirliği içinde olarak yürüttüğü çeşitli faaliyetleri ile INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY kampanya ve indirimlerini manipüle eden tutumlar halinde olmamalıdır. Hizmet veren'in INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından uygulanmakta olan kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde olması ve bu faaliyetlerin INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY nezdinde doğrudan veya dolaylı bir zarara yol açması halinde Hizmet veren, söz konusu zararı INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin ilk talebinde nakden ve defaten tazmin etmeyi ve/veya söz konusu zararın cari hesabından mahsup edilmesini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Hizmet Veren kendisini IAA nın verdiği numara üzerinden arayan Hizmet Alanı işyerine çağırabilir, görüşebilir. Satın Alma işleminin IAA tarafından yapılan yönlendirmeden itibaren 15(onbeş) iş günü içerisinde gerçekleşmesi halinde IAA satış iaa.com.tr’de gerçekleşmiş gibi komisyona hak kazanır.
4.22.  Hizmet veren'in, Sözleşme'ye ve/veya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak Hizmet ilanı vermesi nedeniyle INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Hizmet veren bizzat sorumludur. INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından  Hizmet veren'in Mal/Hizmet'i hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY ilgili Mal/Hizmet'i Web sitesi'nden kaldırma hakkına sahiptir. Hizmet veren, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin ilgili eğitim ürününü iaa.com.tr'dan kaldırmasıyla ilgili olarak herhangi bir zarar talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.23. Hizmet veren, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin iaa.com.tr üzerinden yürütmekte olduğu operasyonun işlerliğine hizmet veren sıfatı altında katkıda bulunurken, bu işbirliğinin bir parçası olarak iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, basiretli bir tacir hükümlerine uygun davranmayı, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Hizmet veren'in işbu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin herhangi bir zarara uğraması ve bu zararın oluşmasına Hizmet veren'in kusur veya ihmalinin sebep olması halinde INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin bu zararı Hizmet veren'e rücu etme hakkı saklıdır.
4.24. Hizmet veren iaa.com.tr üzerinden gerçekleştirdiği satış ve sair işlemlerde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun doğrultusunda yürürlükte bulunan yönetmelik ve sair mevzuata aykırılık teşkil eden fiillerde bulunmamayı, işbu mevzuata aykırı fiil ve işlemleri sebebiyle idari otoriteler tarafından INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'e yüklenen mali sorumluluk ve cezalardan sorumlu olmayı ve bu sebeple INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY nezdinde meydana gelen doğrudan ve dolaylı zararı ferileriyle birlikte INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin ilk talebinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.25. Hizmet veren, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'e ait görsel hizmetlerinden faydalanması halinde tasarımı yapılan her türlü fotoğraf, video ve sair görselin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıdığını ve bu kapsamda işbu eserler ile ilgili mülkiyet, işleme, çoğaltma, umuma arz, yayma haklarının INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'e ait olduğunu; kendisinin işbu fotoğraf, video ve sair görsel üzerinde herhangi bir hak sahibi olmadığını, tasarımı yapılan her türlü fotoğraf, video ve sair görselin sadece iaa.com.tr'daki eğitim satış ilanlarında kullanılmak üzere hazırlandığını, işbu görsel materyali iaa.com.tr dışındaki online ve offline mecralarda ve web sitelerinde kullanmamayı, aksi halde bu sebepler INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin uğradığı doğrudan ve dolaylı zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.26. Hizmet veren, Hizmet alan'ın eğitim talebini kendisine geçmesini takiben, ilgili eğitim hizmeti için iaa.com.tr'da beyan edilmiş olan süre içerisinde eğitim hizmetini Hizmet alana sunmaması; Hizmet veren'in eğitim hizmetinin iptal olması vb nedenleri ile sipariş için iptal talebi iletmesi, Hizmet veren'in eğitim hizmetini satın alan hizmet alanın iletişim bilgilerini kullanarak hizmet alanı araması ya da hizmet alan tarafından iade edilen eğitim hizmetini kabul etmemesi, ürün faturasını göndermemesi durumunda, iaa.com.tr tarafından üyeliği iptal edilebilir. Bu durumda Hizmet veren'in parasını peşinen ödeyip siteden aldığı ek hizmetler yarıda kalacak, Hizmet veren, bu ek hizmetler için herhangi bir bedel ödemişse ödediği ücretin hiçbir kısmı için herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul eder.
 Madde 5
      SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Hizmet veren, işbu Sözleşmeyi imzalayarak Sözleşme'ye taraf olacak ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır. INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY, komisyon oranları, vade ve sair diğer finansal şartları, gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşme'de yer alan genel hizmet sunum şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda iaa.com.tr'da ilan ederek değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
  Madde 6
    MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.
Madde 7
 GEÇERLİLİK SÜRESİ
İşbu sözleşme, Hizmet veren tarafından imzalanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte, Taraflardan herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme'nin INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Hizmet veren, fesih tarihine kadar INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Tarafların ilişkisini etkileyecek; ayrıca Hizmet veren'in iaa.com.tr üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Hizmet alanlara karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.
  Madde 8
  UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme'nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  Madde 9
      KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Hizmet veren, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 10
 BÜTÜNLÜK
İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme'de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 Madde 11
    BİLDİRİM
Hizmet veren ve INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY, Hizmet verenin iaa.com.tr'a üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Hizmet verenin iaa.com.tr'a kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Hizmet verenin e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.
 Madde 12
 YÜRÜRLÜK
12 (on iki) madde ve 3 (üç) ekten ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Hizmet veren tarafından ıslak imza ile onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
 
Ekler:
EK-1: Hizmet Veren Gerekli Doküman Listesi
EK-2: Çalışma Mali Şart ve Prensipleri
EK-3:iaa.com.tr Online Ödeme Sistemi
 
EK-1: Hizmet Veren Gerekli Doküman Listesi:
 Şirketler için :
- Vergi Levhası Fotokopisi
- Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
- İmza Sirküleri Fotokopisi
- Ticaret Sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı (son 6 ay'a ait)
Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklık iseniz:
- Güncel Faaliyet Belgesi - son 6 ay'a ait (Ticaret sicil kaydı yoksa istenmez)
- Opsiyonel Ortaklık Sözleşmesi (Ortaklığı olan şahıs firmaları içindir)
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- İmza Sirküleri
- Vergi Levhası
Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY Ltd.Şti.'nde olacaktır.
 
EK-2: Çalışma Mali Şart ve Prensipleri
iaa.com.tr Hizmet Veren Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olarak, taraflar arasında finansal ve özel çalışma şartlarını belirlemek adına akdedilmiştir.
Üyelik ve Ürün Sergileme: iaa.com.tr'da üyelik ve ürün sergileme ücrete tabi değildir. Ancak iaa.com.tr'da sunulan ve Hizmet veren tarafından seçilecek ek hizmetler, içeriğine veya kullanım koşullarına göre ayrıca ücretlendirilecektir.
Hizmet Bedeli ve Ödeme Vadesi: Taraflar arasında ticari ilişkiye uygulanacak hizmet bedeli; malın KDV dahil satış fiyatı üzerinden alınacak olup, ilgili tutarlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY, eğitim satış bedelini, eğitimin tam ve zamanında tesliminin Hizmet alan'ın onayını ya da otomatik onay mekanizmasını takiben 7 gün içinde, kendi komisyonu mahsup edilmiş olarak, Hizmet veren'in aşağıda belirtmiş olduğu banka hesap detaylarına ödeyecektir. Bu hesap detayları Hizmet veren'e yapılacak her türlü ödeme için geçerli olacaktır. Değişikliklerin bildirilmesi Hizmet veren'nın sorumluluğundadır.
Hizmet veren Hesap Detayları :
EK-3 iaa.com.tr Online Alışveriş Sistemi
A-ONLINE ALIŞVERİŞ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ
1.iaa.com.tr Online Alışveriş Sistemi hizmeti işbu sözleşmede belirtilen “HİZMET ALAN” ve “HİZMET VEREN” sıfatına sahip Üye'lerin iaa.com.tr'nin alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevrimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması; bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi için taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde Hizmet veren'in eğitim hizmetini Hizmet alan'a ulaştırması ve Hizmet alan tarafından INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY Güvenli Alışveriş Hesabı'na aktarılan satış bedelinin hizmet bedeli mahsup edilerek Hizmet veren'in hesabına transfer edilmesini amaçlayan (bu koşulların gerçekleşebilmesi Hizmet alan ve HİZMET VEREN'in sorumluluğundadır) işbu sözleşmede, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerde veya iaa.com.tr'da detayları açıklanan sistemdir.
2.Aşağıdaki hükümler, iaa.com.tr Online Alışveriş Sistemi Hizmeti'ni kullanan Hizmet alan ve Hizmet veren sıfatına sahip olan Üye'lerin hak ve yükümlülükleri ile INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.
3.SATIŞ:
iaa.com.tr Online Alışveriş Sistemi Hizmeti'nde, HİZMET ALAN, iaa.com.tr'da ilanları gösterilen HİZMET VEREN’e ait ürün ve hizmet satın alma talebini; iaa.com.tr'nin alt yapısını kullanarak yapar. HİZMET VEREN' in mal veya hizmetlerini iaa.com.tr'da satışa sunması; ilan iaa.com.tr'da yayınlandığı anda başlar.
HİZMET ALAN'ın, HİZMET VEREN'e ait eğitim ürününü iaa.com.tr sitesinden satın alarak ödemeyi yapması, işbu sözleşmenin kurulması anlamına gelir. Satın alma gerçekleştiğinde satış bedeli INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY Güvenli Alışveriş Hesabında tutulmak üzere iaa.com.tr tarafından HİZMET ALAN'dan tahsil edilir.
4.HİZMETİN YERİNE GETİRİLMESİ:
iaa.com.tr, ödemenin yapıldığını teyit ettikten sonra HİZMET VEREN'e eğitim hizmetini belirlenen tarihte ve belirlenen yerde yerine getirmesi gerektiğini bildirir. Bu bildirim akabinde HİZMET VEREN ilanda belirtmiş olduğu süre içerisinde ve belirtilen yerde eğitim hizmetini yerine getirmek zorundadır. HİZMET ALAN'ın hizmet ifasının ayıplı olduğu yönünde site'ye bir bildirimde bulunmaması halinde veya yasal süre içerisinde cayma hakkını kullanmaması durumunda, satış bedeli INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından belirlenen süre içerisinde HİZMET VEREN'in hesabına aktarılır.
5.İADE
HİZMET ALAN'ın cayma, caymaya bağlı iade, ayıp ve ayıba bağı iade süreç ve şartları Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair ilgili yasal mevzuat ile düzenlenmiş olup, HİZMET VEREN söz konusu mevzuat hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.Yerine getirilen eğitim hizmetine yönelik olarak, HİZMET ALAN tarafından ilgili mevzuat hükümlerince cayma hakkını kullanması halinde HİZMET VEREN, cayma hakkına yönelik iade bildiriminin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden '3 iş günü+24 saat' içinde HİZMET ALAN'nın talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. Belirtilen süreler ancak ilgili HİZMET ALAN'nın onayıyla uzatılabilecek ve her halde 10 takvim gününü geçmeyecektir. Sebep göstermeksizin ya da hizmetin ayıplı olması sebebiyle cayma hakkının kullanılması halinde, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tahsil ettiği komisyonu HİZMET VEREN'e geri ödeyecektir. Olağan şartlarda HİZMET VEREN'den ayrıca bir kesinti yapılmayacak olup, ancak bu satış işlemine yönelik olarak INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY nezdinde doğacak olan her türlü masraf, ödeme ve özellikle bankalara ödenmiş olan kredi kartı komisyon tutarları, söz konusu olması halinde, KDV'li olarak HİZMET VEREN'e aynen yansıtılacaktır.
7.SATIŞIN KAPATILMASI
HİZMET VEREN, sitede beyan edilen süre içerisinde eğitim hizmetini yerine getirmezse; iaa.com.tr, satışı iptal etme, ve komisyon ücretini HİZMET VEREN'in hesabına borç kaydetme ve HİZMET VEREN'in ilgili ürününü sitede satışa kapatma yetkisine sahiptir. Bu ihmallerin tekrarlaması durumunda HİZMET VEREN'in üyeliği iptal edilebilir. Bu durumda HİZMET VEREN'in parasını peşinen ödeyip siteden aldığı ek hizmetler yarıda kalacak, HİZMET VEREN, bu ek hizmetler için herhangi bir bedel ödemişse ödediği ücretin hiçbir kısmı için herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul eder.
8.BEYANLARIN ESAS ALINMASI:
Site, eğitim hizmetinin yerine getirilmesi ve bedelinin HİZMET VEREN hesabına transfer edilmesi de dahil tüm süreçlerde HİZMET ALAN ve HİZMET VEREN 'in beyanlarının gerçeğe uygun olduğu varsayımıyla hareket eder. HİZMET ALAN ve HİZMET VEREN'in beyanlarının gerçeğe uygun olmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm sonuçlardan HİZMET ALAN ve HİZMET VEREN doğrudan sorumludur. Sitenin, hizmetin HİZMET ALAN'a ulaşması da dahil herhangi bir süreci ayrıca kontrol etme yükümlülüğü bulunmayıp bu yükümlülükler HİZMET ALAN ve HİZMET VEREN tarafından doğrudan yerine getirilir.
HİZMET ALAN ve HİZMET VEREN tüm bildirimlerini site ve hizmet veren paneli üzerindeki 'Üye Sayfası' üzerinden Üye Sayfası'nda belirtildiği şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Usulüne uygun yapılmayan bildirimler hiç yapılmamış sayılacaktır. HİZMET VEREN ve HİZMET ALAN'ın Site Üye Sayfası üzerinden yapmaları gereken bildirimleri yapmaları gereken sürelerde yapmamaları halinde ortaya çıkacak tüm sonuçlardan kendileri sorumludur. INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin, bu bildirimlerin süresinde yapılmamış olması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlardan herhangi bir sorumluluğu yoktur.
B-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.HİZMET ALAN ve HİZMET VEREN arasında yaşanabilecek bir anlaşmazlık durumunda, işbu dokümanla belirlenen süreçlerin yerine getirilmesi amacıyla INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY, anlaşmazlığa konu hizmetin bedelini INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY Güvenli Alışveriş Hesabı üzerinde bloke etme hakkına sahiptir. INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY bu durumlarda işbu doküman ve Kullanıcı sözleşmesi hükümleri doğrultusunda ürün bedelini ilgili tarafa iletecektir. INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY Üyelik Hesabı kullanılmadan, ürün satışıyla ilgili kabul veya ret beyanlarına ilişkin INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
2.HİZMET ALAN, Site üzerinden sitenin alt yapısını kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleriyle HİZMET VEREN tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İş bu sözleşmede ve yasalarda tanınan istisnai haller dışında HİZMET ALAN tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.
3.HİZMET ALAN, Site üzerinden yapmış olduğu satın alma işlemlerinde yalnızca, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY Güvenli Alışveriş Hesabı'na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. HİZMET ALAN, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY Güvenli Alışveriş Hesabı'na para transferini yaparak bedelin HİZMET VEREN'e aktarılması için temsilci olarak INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'i yetkilendirmekte, HİZMET VEREN ise işbu sözleşme ile belirlenen şartların oluşması halinde HİZMET ALAN tarafından gönderilen bedelin temsilci sıfatıyla kendisine aktarılması için INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'i yetkilendirmektedir. Para borcunun ifasının INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY Güvenli Alışveriş Hesabı dışında başka yollarla gerçekleştirilmesi durumunda INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin iaa.com.tr Güvenli Alışveriş Hizmeti'ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; HİZMET ALAN ve HİZMET VEREN'in hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir.
4.INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY, satış bedelinin ifasında HİZMET ALAN'a taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda taksitli ödemeye ilişkin koşullar INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında veya öncesinde Site'nin ilgili bölümünde HİZMET ALAN'a duyurulmaktadır. HİZMET ALAN taksitli ödemeye karar verir ise site'nin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
5.HİZMET ALAN, HİZMET VEREN tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, ürünün tanıtımında kullanılan görsel, yazınsal ve işitsel açıklamaların doğruluğu veya tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
6.HİZMET ALAN'nın, HİZMET VEREN'e havale edilmesi için INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY Güvenli Alışveriş Hesabı'na gönderdiği satış bedeli, hizmet bedeli komisyonu kesildikten sonra HİZMET VEREN'in INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'e bildirdiği bir banka hesabına transfer edilecektir. Bu süreçte INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY Güvenli Alışveriş Hesabı'nda bulunan HİZMET ALAN veya HİZMET VEREN'in parası üzerinde, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder. Hizmet bedeli kesintisinde prensip olarak; ürün bedelinin HİZMET VEREN'e gönderildiği her halde hizmet bedeli kesintisi gerçekleştirilecek ve fakat 'hacking' (dışardan hileli ve izinsiz erişim) şeklindeki rıza dışı oluşan işlemler sonucunda ürün bedelinin HİZMET ALAN'a iade edildiği hallerde hizmet bedeli kesintisi yapılmayacaktır.
7.HİZMET VEREN, Site'de sunduğu ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. HİZMET VEREN, Site'de sunduğu ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dahil olmak üzere 'Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirlenen veya Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen Site'nin ve Site'de sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. HİZMET VEREN, Site'de sunduğu ürün ve hizmetlerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'nin ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder. HİZMET VEREN, Site'de sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili satın alma talebinde bulunan HİZMET ALAN'a söz konusu ürünün satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.
8.HİZMET VEREN, HİZMET ALAN'ın INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY Güvenli Alışveriş Hesabı'na parayı göndermesi halinde işbu sözleşme ve site'de bulunan diğer sözleşmelerde öngörülen sistem ve yola uygun olmak üzere HİZMET ALAN'a hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve hizmet teslimini HİZMET ALAN işbu sözleşmede belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.
9.HİZMET VEREN, Satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, hizmetin satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'e yapılan taleplere karşı INTERNATIONAL AWARENESS ACADEMY'i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.HİZMET VEREN, HİZMET ALAN'a hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; hizmetin yerine getirilmesinde HİZMET ALAN'a karşı Tüketici mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder
 

Faaliyetlerimizden ve Gelişmelerden
Siz de Haberdar Olun!

IAA

International Awareness Academy "Harekete geç, potansiyelini keşfet" sloganı ile yola çıkarak, kişisel gelişimin bireylerin hayatında çok önemli bir rol oynadığının farkındalığını oluşturuyor...

Bizi Takip Edin

BİZE ULAŞIN

Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5 Levent / Şişli / İstanbul
+90 (212) 909 54 49
info@iaa.com.tr
IAA Visa Master

Copyright © International Awareness Academy (IAA)